top of page
6000x3999-WALA Tuin_01.jpeg

Voorwaarden

Privacy verklaring & behandelovereenkomst

 

Inleiding

Indien u in mijn praktijk therapie volgt, registreer en verwerk ik bepaalde persoonsgegevens. Dit gaat om basisgegevens (zoals naam en adres), en bijvoorbeeld gegevens ten behoeve het opstellen van facturen. Ook kan het gaan om informatie over de voorgeschiedenis van therapeutische en medische behandelingen. Daarnaast komen tijdens een therapie ook andere, zeer persoonlijke en ook privacy-gevoelige zaken aan de orde. Ik kan hierover aantekeningen maken, gericht op de inhoudelijke continuïteit en ontwikkeling van de therapie. Daarnaast kan het voorkomen dat ik de (contact)gegevens gebruik om u per e-mail of schriftelijk te informeren over onderwerpen die zijn gerelateerd aan de therapie die ik geef. Dit doe ik alleen als u hiervoor toestemming geeft (zie hieronder). Ik verstrek uw persoonsgegevens niet aan een andere partij, met uitzondering van situaties waarin ik de ondersteuning van een andere partij vraag bij het u aanbieden van toepasselijke informatie, zoals hierboven genoemd. In dat geval zal het nooit gaan om bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, of persoonlijke, emotionele informatie. Als therapeute ben ik gebonden aan het beroepsgeheim.

Toestemming

Bij aanvang van de therapie geeft u toestemming voor het registreren en verwerken van u gegevens. Uw toestemming vormt voor mij de (wettelijke vereiste) grondslag voor de registratie van uw persoonsgegevens. U kunt er ook voor kiezen om een beperkte toestemming te geven voor de registratie van slechts enkele, voor de uitvoering van de behandelovereenkomst noodzakelijke gegevens. Dit kunt u bij aanvang van de therapie aangeven. U kunt deze (gehele of gedeeltelijke) toestemming op ieder moment weer intrekken. Ik mag uw persoonsgegevens dan niet meer gebruiken, en geen nieuwe persoonsgegevens meer van u verwerken. Heeft u in het verleden therapie gevolgd in mijn praktijk? En wilt u meer informatie over de persoonsgegevens die tijdens die therapie zijn geregistreerd? Neem dan contact met mij op.

De Autoriteit Persoonsgegevens

Tijdens het verwerken van persoonsgegevens volg ik de voorschriften zoals deze zijn bepaald in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG. Dat betekent onder meer dat ik uiterste zorgvuldigheid betracht bij het verwerken en bewaren van persoonsgegevens, en voor zowel de rechtmatigheid als de beveiliging van deze verwerking onder het toezicht sta van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft, als betrokkene, ten aanzien van de registratie van uw persoonsgegevens een aantal rechten. Hieronder volgt een kort overzicht van enkele belangrijke rechten. Een volledig overzicht van uw rechten, en aanvullende bepalingen, kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Het recht op inzage

U heeft het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die ik tijdens de therapie heb geregistreerd. U kunt vragen om een schriftelijke, of digitale inzage in uw gegevens.

Het recht op verwijdering. U heeft het recht om uw persoonsgegevens die ik heb geregistreerd te laten verwijderen, uitgezonderd de gegevens die ik vanuit andere wettelijke verplichtingen dien te bewaren (bijvoorbeeld gegevens op facturen), of gegevens die ik op basis van voorschriften van mijn beroepsvereniging(en) en/of geschillencommissies dien te bewaren.

 

Het recht op wijziging

Indien u het vermoeden heeft dat uw persoonsgegevens die ik verwerk niet correct zijn, dan wel incompleet, kunt u een verzoek indienen tot wijziging of aanvulling van deze gegevens.

Het recht op beperking. U heeft het recht om te eisen dat ik als therapeute (tijdelijk of permanent) elke verwerking (wijziging, aanvulling en toepassing etc.) van uw gegevens staak.

 

Het recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder

U heeft het recht om ten aanzien van mijn verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bewaartermijn

Een deel van de persoonsgegevens bewaar ik tenminste 10 jaar, voortvloeiende uit mijn verplichtingen aan de belastingdienst. De overige informatie kan ik minimaal 20 jaar bewaren, vanuit het door mijn beroepsvereniging aangegeven advies ter ondersteuning van eventuele geschillen over de behandeling. Ik kan echter oordelen dat het bewaren van de informatie niet noodzakelijk is.

 

Uitnodiging

De bescherming van uw privacy is voor mij erg belangrijk. En ook, of u zich als cliënt prettig en zeker voelt bij de manier waarop ik omga met toch zeer persoonlijke informatie. De bescherming van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 nadrukkelijk(er) geregeld dan voorheen via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en dat betekent meer waarborgen, en meer rechten voor u. Toch is ‘privacy’ meer dan alleen de handhaving van regels. Ik nodig u daarom van harte uit om, indien u hierover vragen, opmerkingen of wensen heeft, contact met mij op te nemen.

BEHANDELOVEREENKOMST 

 

1.

De therapeut, gevestigd te Meppel

vertegenwoordigd  door W.J.M. Bast, 

hierna te noemen  “de Zorgaanbieder”

 

en

 

2. Hierna te noemen  “de Cliënt”.

 

Deze overeenkomst is van toepassing op iedere behandeling en daarmee verband houdende afspraken tussen de Zorgaanbieder en de Cliënt.

 

1.    Hierbij verklaar ik cliënt dat ik mij onder behandeling heb gesteld van W.J.M. Bast hierna te noemen “de Therapeut”.

 

De Therapeut  is een natuurgeneeskundige en lid van de VBAG, dit is een beroepsvereniging voor natuurgeneeskundige therapeuten.

 

2.    De Therapeut  heeft Cliënt  gewezen op de rol en de plaats van de complementaire 

geneeskunde. Deze is complementair (= aanvullend)  op de reguliere  gezondheidszorg en kan nimmer ter vervanging hiervan dienen.

 

Meer in het bijzonder heeft de Therapeut de Cliënt gewezen op de navolgende zaken c.q. de navolgende adviezen gegeven:

a.    De Therapeut heeft Cliënt  geadviseerd om, indien dit nog niet is gebeurd,  zijn of haar klachten ook voor te leggen aan de geëigende reguliere medische hulpverlener zoals een huisarts, medisch specialist of fysiotherapeut.

b.    De Therapeut  heeft Cliënt geadviseerd om ten aanzien van het gekozen en/of te kiezen behandeltraject in elk geval ook ruggespraak te blijven houden met de geëigende reguliere medische hulpverlener. Bij twijfel over de behandeling of klachten tijdens of na de behandeling moet de Cliënt direct een reguliere arts raadplegen.

c.    De Therapeut heeft Cliënt geadviseerd om medicatie en/of andere therapieën slechts in overleg met de betreffende arts of hulpverlener aan te passen of te beëindigen.

d.    Indien Cliënt besluit niet langer of in het geheel geen gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn binnen de reguliere geneeskunde bestaan, dan is dit besluit een vrije en eigen keuze van de Cliënt.

 

3.    De Cliënt beseft en aanvaard terdege dat geen enkele therapie, genezingsmethode of 

behandeling, (noch regulier noch complementair) in alle gevallen tot een genezend resultaat zal kunnen leiden.  Op  resultaten van behandelingen kunnen dan ook geen garanties worden gegeven.

 

4.    Indien Cliënt niet tevreden is dan kan hij/zij een klacht indienen. Zorgaanbieder heeft een 

klachtenregeling die voldoet aan de eisen van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de Zorg (Wkkgz). Zorgaanbieder is aangesloten bij de Geschilleninstantie RBCZ.  

 

 

Indien de Cliënt jonger is dan 18 jaar dient een wettelijke vertegenwoordiger mede

deze overeenkomst te onderschrijven.

RBCZ-logo_CMYK_payoff_diap.png
bottom of page